Salmon and Prawn Pie

Salmon and Prawn Pie

Layered salmon, prawn and potato filo pie.